Menu Close

Ugdymas

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

KAS YRA PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS IR KO JUO SIEKIAMA?

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2022 M. RUGPJŪČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V-1269 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2023 m. rugsėjo 5 d. Nr. V-1146, Vilnius)

Kompetencijų raidos aprašas

Priešmokyklinio amžiaus vaiko raidos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas Informacija ruošiama….

Nuo  2022-09-01 Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą

Priešmokyklinio ugdymo programa (2022 m.)

7 KOMPETENCIJOS:
  • Komunikavimo kompetencija
  • Kultūrinė kompetencija
  • Kūrybiškumo kompetencija
  • Pažinimo kompetencija
  • pilietiškumo kompetencija
  • Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija
  • Skaitmeninė kompetencija

Kitos naudingos nuorodas:

https://www.emokykla.lt/bendrosios-programos/priesmokyklinis-ugdymas/8

 

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 2023–2024 MOKSLO METAIS

DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA “Aš ir supantis pasaulis“

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

 

ANKSTYVASIS UGDYMAS

Ankstyvojo amžiaus grupių (1,5 – 3 metų) vaikų  ugdymosi sritys

 

SPECIALUSIS UGDYMAS (pagalba vaikui)

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas

Kaip padėti šeimai ugdyti vaiko kalbinius gebėjimus?

PSICHOLOGAS

Irina Šiškina, 85 213 41 94, vilniausbangele@gmail.com

Tėvų priėmimas:

pirmadienis nuo 8.00 val. iki 9.00 val.

ketvirtadienis nuo 8.00 val. iki 9.00 val.

LOGOPEDAS

Liudmila Balajeva, 85 213 41 94, vilniausbangele@gmail.com

Tėvų priėmimas:

antradienis nuo 12.00 val. iki 13.00 val.

trečiadienis nuo 17.00 val. iki 18.00 val.

VILNIAUS MIESTO PSICHOLOGINĖ PEDAGOGINĖ TARNYBA

Apie PPT trumpai

Specialiojo ugdymo skyrimo tvarkos aprašas 

Vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą  atlieka PPT 

Skip to content