Menu Close

Savivalda

MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus), pedagogus, kitus bendruomenės narius svarbiausiems mokyklos uždaviniams spręsti.

MOKYKLOS TARYBOS SUDĖTIS (nuo 2023-09-01)

  • Lilia Masoit– ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tarybos pirmininkė.
  • Jelena Silajeva  – tėvų atstovė, tarybos narė.
  • Alaksandra Romanovskaja – tėvų atstovė, tarybos narė.
  • Jevgenija Dortman  – tėvų atstovė, tarybos narė.
  • Regina Jurkevič – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tarybos narė.
  • Renata Drozd – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tarybos narė.
  • Renata Kazmin– bendruomenės atstovė, tarybos narė.

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija, aptarianti praktinius mokyklos ugdymo organizavimo klausimus, analizuojanti ugdymo procesą, skatinanti naujovių paiešką ir patirties sklaidą, sprendžianti vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos klausimus.

Mokytojų tarybą sudaro:

  • Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei visi lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros specialistai bei kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.

Mokytojų tarybos pirmininkė – mokyklos direktorė Tatjana Šachova.

DARBO TARYBA

Darbuotojų renkamas organas, atstovaujantis darbuotojų interesams

profesiniais, darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais. Mokyklos Darbo tarybą sudaro 3 darbuotojų atstovai.

Darbo tarybos pirmininkė – logopedė Liudmila Balajeva

METODINĖ TARYBA

Metodinė taryba sudaroma mokyklos metodinei veiklai organizuoti. Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Liudmila Kropienė.

GRUPIŲ TĖVŲ KOMITETAI

Grupių tėvų komitetai aptaria su grupės mokytojomis vaikų lankomumo, elgesio ir pasiekimų, saugumo, maitinimo ir kitus ugdymo(si) klausimus, padeda organizuoti grupės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką.

 

Skip to content