Teisės aktai

Home Teisės aktai

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas.

 

Lietuvos Respublikos švietimo  ir mokslo ministro  2011 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. V-350 "Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011-2013 metų programos patvirtinimo".
 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005m. birželio 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1180 "Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
 

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr.2173.
 

Lietuvos higienos norma HN 75:2010 " Įstaiga,vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr.V-313.
 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. ISAK-1836 "Dėl vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam  reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis  dienos režimas ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
 

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964.
 

Užmokesčio už vaikų išlaikymą Širvintų rajono  ikimokyklinėse ugdymo įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas  Širvintų rajono tarybos 2009 m. birželio 30 d. sprendimu  Nr.1-152 ir jo pakeitimai, įvykdyti Širvintų rajono savivaldybės 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.1-101 bei 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr.1-240.

Tėvų įmokų vaiko ugdymui ir kitoms įstaigos išlaidoms dengti Širvintų lopšelyje-darželyje „Buratinas“ naudojimo tvarkos aprašas
 

 

. /