Savivalda

Home Savivalda

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus), pedagogus, kitus bendruomenės narius svarbiausiems lopšelio-darželio uždaviniams spręsti.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS SUDĖTIS

  • Lilia Masoit– ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, tarybos pirmininkė.
  • Margarita Šlapačienko  – tėvų atstovė, tarybos narė.
  • Alaksandra Romanovskaja – tėvų atstovė, tarybos narė.
  • Jevgenija Dortman  – tėvų atstovė, tarybos narė.
  • Tatjana Stepankevičienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, tarybos narė.
  • Renata Drozd – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, tarybos narė.
  • Renata Kazmin– auklėtojos padėjėja, tarybos narė.

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija, aptarianti praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus, analizuojanti ugdymo procesą, skatinanti naujovių paiešką ir patirties sklaidą, sprendžianti vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos klausimus.

Mokytojų tarybą sudaro visi lopšelyje – darželyje dirbantys pedagogai.

Mokytojų tarybos pirmininkė – lopšelio-darželio direktorė Tatjana Šachova.

DARBO TARYBA

Darbuotojų renkamas organas, atstovaujantis darbuotojų interesams

profesiniais, darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais. Lopšelio-darželio Darbo tarybą sudaro 3 darbuotojų atstovai.

Darbo tarybos pirmininkė – logopedė Liudmila Balajeva

METODINĖ TARYBA

Metodinė taryba sudaroma lopšelio-darželio metodinei veiklai organizuoti. Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Liudmila Kropienė.

GRUPIŲ TĖVŲ KOMITETAI

Grupių tėvų komitetai aptaria su grupės auklėtojomis vaikų lankomumo, elgesio ir pasiekimų, saugumo, maitinimo ir kitus ugdymo(si) klausimus, padeda organizuoti grupės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką.

 

. /